Hiện tại các bạn có thể liên hệ với Hakimi Saffron qua số 098 7777 857.